How to draw yoshi

How to draw yoshiHow to draw yoshi