How to draw v eyes

How to draw v eyesHow to draw v eyes