How to draw smoke

How to draw smokeHow to draw smoke