How to draw hair ks2

How to draw hair ks2How to draw hair ks2