How to draw eyes ks2

How to draw eyes ks2How to draw eyes ks2