How to draw eyes ks1

How to draw eyes ks1How to draw eyes ks1